واحد مهندسی تحقیقات کاتالیست شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو که مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های تعیین مشخصات فیزیکی، شیمیایی و راکتوری کاتالیست است، به پشتوانه دانش بالای متخصصین خود خدمات مشاوره فنی و مهندسی در حوزه صنعت کاتالیست را به درخواست واحد های مصرف کننده کاتالیست ارائه می نماید.

این خدمات شامل موارد ذیل است:
1- حضور در عملیات بارگذاری کاتالیست به منظور نظارت و ارائه دستورالعمل های شارژ کاتالیست
2- بررسی شرایط عملکردی ریفرمر و درصد گازهای خروجی از آن به منظور تعیین وضعیت کاتالیست و ریفرمر
3- ارائه گزارش های دوره ای از وضعیت ریفرمر و کاتالیست
4- ارائه دستور العمل های لازم برای افزایش راندمان و طول عمر کاتالیست
5- نمونه برداری از کاتالیست ها در زمان اورحال و تعمیرات واحد، و ارائه گزارش های تحلیلی به منظور تعیین مشخصات ذیل:
- میزان استحکام کاتالیست
- اندازه گیری سطح ویژه کاتالیست
- اندازه گیری درصد فاز فعال کاتالیست
- بررسی سینترینگ فاز فعال و سینترینگ پایه (در صورت سینترینگ)
- میزان کک گرفتگی (در صورت کک گرفتگی)
- نوع کک ایجاد شده (در صورت کک گرفتگی)