حضور مرکز نوآوری و فناوری سروینو در همایش ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی