ریفرمر مگامادول مجتمع آهن و فولاد ارفع بعنوان هجدهمین ریفرمر فولادی کشور با کاتالیست های نفت و گاز سرو بارگذاری شد. در مهر ماه 1400 و در عملیات تعمیرات واحد احیا مستقیم مجتمع آهن و فولاد ارفع، از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو استفاده کرد. نکته حائز اهمیت ، افزایش ظرفیت تولید مجتمع آهن و فولاد ارفع در عملیات تعمیرات اساسی اخیر بود که از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز و در اوایل آبان ماه به پایان رسید. به طوری که با این عملیات ، ظرفیت تولید از 800 هزارتن در سال به 1.2 میلیون تن در سال افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این هفده ریفرمر و مگاریفرمر فولادی کشور با کاتالیست های احیا مستقیم آهن شرکت نفت و گاز سرو بارگذاری شده بود.