شرکت نفت و گاز سرو فعال در حوزه تولیدکاتالیست، توانست برای نخستین بار علاوه بر صادرات کاتالیست، تمام کاتالیست های مورد استفاده در مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان را تولید و تحویل دهد. در حال حاضر این پتروشیمی با کاتالیست های این شرکت فعالیت میکند.