فولاد کاوه جنوب کیش در تعمیرات مرداد ماه مادول A مجتمع خود با تعویض کاتالیست واحد احیا مستقیم آهن، از کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو استفاده نمود. مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش مجهز به دو واحد احیای مستقیم به روش میدرکس و با ظرفیت 1.8 میلیون تن بوده که از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ عملیات بهره برداری از آنها آغاز شده است. در تعمیرات اساسی مادول A این مجتمع از سه نوع از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو شامل کاتالیست فعال ؛ کاتالیست نیمه فعال و کاتالیست خنثی احیا مستقمیم آهن در 504 تیوب استفاده گردید. با بارگذاری ریفرمر A مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش، تعداد ریفرمرهای در حوزه فولاد که با کاتالیست شرکت نفت و گاز سرو وارد مدار شدند به عدد 17 ریفرمر افزایش یافت.