مگامادول سبای فولاد مبارکه اصفهان، در سال 1398 با کاتالیست های احیا مستقیم آهن شرکت نفت و گاز سرو در مدار تولید قرار گرفت و در این نوبت کاتالیست های سولفورزدایی تولیدی شرکت نفت و گاز سرو نیز در این مجتمع استفاده شدند.
آقای مهندس میلاد کماسی در این کلیپ به شرح این عملیات تعویض کاتالیست پرداخته اند.