با اعتماد سازندگان و تولیدکنندگان شرکت های حوزه پتروشیمی به کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو، امروز دو طرح پتروشیمی با استفاده از کاتالیست های استراژیک این شرکت دانش بنیان افتتاح شد.

طرح پتروشیمی مسجد سلیمان به عنوان نگین صنعت پتروشیمی امروز توسط ریاست محترم‌جمهور افتتاح شد که این‌ مجتمع با کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و‌ گاز سرو در مدار تولید قرار گرفت به طوری که تمام‌ کاتالیست های مورد نیاز برای تولید اوره توسط شرکت نفت و‌گاز سرو تولید و‌ در اختیار این مجتمع قرار گرفت.

با این توانمندی ایجاد شده  ایران به عنوان یکی از معدود کشورهای صاحب این توانمندی شناخته میشود که توانایی تولید تمامی کاتالیست های مورد استفاده در یک فرآیند را دارا میباشد.

همچنین طرح پتروشیمی سبلان بعنوان جدیدترین مجتمع پتروشیمی تولیدکننده متانول کشور به صورت رسمی از امروز در مدار تولید قرار گرفت که در این مجتمع نیز از کاتالیست ریفرمینگ شرکت نفت و گاز سرو‌ استفاده شده است. به طوری که این‌کاتالیست بعنوان نماد صنعت کاتالیست و نخستین کاتالیست ساخت داخل است که از دهه هستاد به صنعت پتروشیمی معرفی گردید.

شرکت نفت و گاز سرو بعنوان یکی از موفقترین شرکت های حوزه دانش بنیان شناخته میشود بطوریکه توانسته است در دوران تحریم بعنوان بازوی مستحکمی برای صنایع استراتژیک کشور باشد و تاکنون کاتالیست‌های مورد استفاده در چرخه فرآیندهای اوره، آمونیاک و متانول به طور کامل و مهم‌ترین کاتالیست‌های فرآیند تولید الفین و گاز اتیلن در صنعت پتروشیمی را با موفقیت بومی‌سازی نماید.