در سال گذشته و در چنین روزی،  واحد  متانول مجتمع پتروشیمی شیراز با کاتالیست تولیدی شرکت نفت و گاز سرو بارگذاری گردید. این برای نخستین بار بود که کاتالیست سنتز متانول تولید داخل در یکی مجتمع صنعتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. با این دستاورد،  ایران به جمع باشگاه تولیدکنندگان  کاتالیست استراتژیک سنتز متانلو در جهان اضافه شد. در این کلیپ مستند، به آنچه که در انجام این پروژه ملی مشترک به ثمر نشسته است،  پرداخته شده است.
شرکت نفت و گاز سرو، بعنوان پیشگام‌تولید‌کاتالیست در ایران توانسته است تاکنون بیش از ۳۰ نوع کاتالیست را بومی سازی نموده بطوری که محصولات شرکت نفت و گاز سرو شامل تولید تمام کاتالیست های مورد استفاده در فرآیندهای تولید اوره، آمونیاک، متانول و اتیلن در صنایع پتروشیمی،کاتالیست های مورد استفاده در فرآیند تولید گاز هیدروژن صنایع پالایشگاهی،تولید کاتالیست های مورد استفاده در فرآیندهای تولید آهن اسفنجی (تکنولوژی MIDREX & PERED) و نیز تولید کاتالیست سنتز فرمالدهید مورد استفاده در صنایع پایین دستی، و چندین ‌کاتالیست فرآیندی دیگر می‌شود.