روایت های بومی سازی کاتالیست از نگاه مدیران صنایع پتروشیمی و پالایش نفت کشور

 
مستند "سرو ماندگار" روایت های بومی سازی کاتالیست از نگاه مدیران صنایع پتروشیمی و پالایش نفت کشور است که نظر مدیران و متخصصان صنعت پتروشیمی و پالایش نفت در رابطه با شکل گیری این صنعت نوین توسط شرکت نفت و گاز سرو شکل گرفته است.

از اینرو نظر مدیران و متخصصان صنعت پتروشیمی و پالایش نفت که در خلال برگزاری نخستین همایش بومی سازی کاتالیست در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت ارائه گردید که در مستند سرو ماندگار تقدیم میشود.