شرکت نفت و گاز سرو موفق شد پس از ارزیابی های بعمل امده توسط شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیان (AGS امریکا)

گواهی های سیستم مدیریت یکپارچه  IMS ویرایش 2015 را اخذ نماید.