تریبون فولاد: مهندس کریمی وثیق، مدیرعامل شرکت نفت و‌ گاز سرو از دریافت تاییدیه های عملکرد کاتالیست از دو مجتمع فولاد مبارکه و فولاد خوزستان خبر داد

گلگهر

به گزارش خبرگزاری انجمن سازندگان فولاد ایران (چیلان)، مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو جناب مهندس کریمی وثیق از دریافت تاییدیه های عملکرد کاتالیست تولیدی خود از دو مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در ایران خبر داد. این گواهی های عملکرد به جهت فعالیت مناسب کاتالیست های بارگذاری شده در ریفرمرهای دو مجتمع فوق می باشد. تا پایان سال 1396، ریفرمرهای A-B-D فولاد مبارکه اصفهان و ریفرمر احیا 3 فولاد خوزستان با کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو در حال فعالیت می باشد. که در آینده نزدیک تولید آهن اسفنجی واحد سبا مجتمع فولاد مبارکه نیز با کاتالیست های شرکت نفت  گاز سرو وارد مدار خواهد شد.

همچنین مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو از فعالیت بزرگترین مگا مدول خاورمیانه  با کاتالیست سرو در فولاد گلگهر نیز در سال جاری خبر داد.