انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

خط مشي

 خط مشي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي   ( OHSAS 18001 )

شركت توسعه صنایع نفت و گاز سرو، با هدف صيانت از منابع انساني و ايجاد محيط كاري ايمن و سالم در حوزه فعاليت خود،  اقدام به استقرار  مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي بر مبناي استاندارد OHSAS 18001-2007 نموده و خود را موظّف و متعهّد به رعايت موارد زير مي‌داند:

 1-     اولويت قرار دادن مديريت ايمني و بهداشت در كليه ي فعّاليّت ها‌ي معاونت‌ها و دفاتر تحت پوشش شركت .

2-    انطباق فعّاليّت ‌ها با قوانين، مقررّات، استانداردها و ساير الزامات ايمني و بهداشت حرفه‌اي.

3-   مديريت برعوامل خطر آفرين  از طريق شناسايي، ارزيابي، حذف و يا كنترل آن ها  بمنظور پيشگيري از آسيبب ها و بيماري‌ها، در جهت بالابردن ضريب ايمني در فعاليت‌هاي عملياتي، ستادي و پيمانكاري.

4-    ارتقاي سطح فرهنگ ايمني و بهداشت كاركنان از طريق ايجاد نگرش جديد، آموزش مستمر و بهبود شرايط محيط كار.

5-   ايجاد آمادگي  بمنظور مقابله و واكنش در شرايط اضطرار، از طريق بالا بردن سطح آموزش كاركنان و اجراي مانورهاي دوره‌اي.

 مديريت شركت با تعهّد به استقرار، اجرا و بهبود مستمر اين سيستم، بر لزوم مشاركت و مسئوليّت پذيري كاركنان در اجراي مؤثّر آن، تأكيد مي‌نمايد.