انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

اهداف مرکز تحقیقات GTL

در حال حاضر طراحی مهندسی پایه این فرایند در مقیاس تولیدی 10هزار بشکه در روز به 50% پیشرفت رسیده است و این شرکت در چشم انداز 10 ساله خود با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طراحی و راه اندازی 100 واحد 10هزار بشکه ای جمعاً به ظرفیت تولیدی یک میلیون بشکه در روز را در دستور کار خود قرارداده است. 

مرکز تحقیقات GTL