انتخاب زبان فارسی

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

سیستم مدیریت یکپارچه

یکپارچگی، بهبود، موفقیت

 شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو سیستم مدیریت یکپارچه و کارآمدی راجهت خلق ارزش پایدار و اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها و اهداف پایدار خود تحت الزامات مختلف در سطح بین المللی و مکانیسم های کنترلی آنها به شرح ذیل به کار گرفته است.

  • • ISO 9001:2008 (کیفیت)
  • • OHSAS 18001:2007 (ایمنی و بهداشت
  • • ISO 14001:2004(محیط زیست)
  • • ISO/TS 29001:2010
  • • HSE  MS

در این راستا به عنوان یکی از مؤلفه های ضروری نیل به اهداف سازمان، ازدستورالعمل های جهانی و سیستم مدیریت شامل مجموعه گسترده ای از مقررات، برنامه ها، سیستم های اندازه گیری عملکرد،بازبینی های انطباقی مداوم جهت حصول اطمینان از توسعه واقعی کسب و کار، ایمنی تولید و محصول و محدود نمودن تاثیرات کسب و کار در محیط زیست، بهداشت و ایمنی بهره برداری شده است.عملکرد سیستم اندازه گیری مدیریت و ریسک، در طول بررسی مدیریت سالانه به طور مداوم پایش و صحه گذاری شده و به منظور شناسایی و تعیین پتانسیلهای بهبود، ارزیابی می شود.

و در نهایت درک و سعی شرکت سرو از پیاده سازی سیستم پایدار مدیریت، دستیابی و نگهداشت سطوح بالای کیفیت در تمامی جنبه های کسب وکار، مسئولیت های زیست محیطی و ایمنی کارکنان می باشد.

ماموریت

 ماموريت ما ايجاد تحول در بخش تخصصی طراحی و اجرای واحدهای GTL(تولید نفت مصنوعی) و دستیابی به دانش های نوین طراحی و تولید محصولات کاتالیست در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.ما موقعیتهای پیشرو در حوزه کسب وکار خود را ایجاد و همواره تعالی عملکرد رابه عنوان بخشی از فرهنگ خود قرار می دهیم.

 «توسعه اقتصادی کشور از طریق ایجاد و ترویج دانش های نوین حوزه های انرژی و عملیاتی نمودن آنها»

 ارزش ها

 در راس ایجاد ارزش و اهداف، موارد ذیل حوزه های مورد توجه سازمان می باشد:

•مشتریان –توجه خلاقانه به نیازهای حال و آتی 

•کارمندان -  ایجاد زمینه جسارت، کار گروهی و خلاقیت در تمام رده های سازمان

•محیط پیرامون -اقدامات کارآمد و اثربخشپایدار

•ذینفعان - خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور