یادداشت مدیران شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان در خصوص بومی سازی کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو 

گزارش 1000 روز عملکرد کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

مقاله تاثیر استفاده از کوره های تونلی در به دست آوردن محصولی با کیفیت یکنواخت.

مقاله: فاکتورهای موثر در طراحی ساخت کاتالسیت

مقاله: توسعه نظام هوش تجاری در نفت و گاز سرو - تمرکز کنفرانس مدیریت پروژه بر فعالیت های دانشی شرکت نفت و گاز سرو 

یادداشت: تشریح خدمات آموزشی شرکت نفت و  گاز سرو